क्र.सं. विभाग/कार्यालय ठेगाना पद व्यक्तिको नाम सम्पर्क नं. इमेल
1 प्रदेश संग्रहालय,धनकुटा धनकुटा कार्यालय प्रमुख चन्द्र प्रसाद अधिकारी ९८५२०७०२४८ museump347@gmail.com
2 पर्यटन कार्यालय , काकडभिट्टा काकडभिट्टा नि. कार्यालय प्रमुख प्रभात भट्टराई ९८५२६८४१७५ prabhat.bhattarai73@gmail.com
3 पर्यटन कार्यालय,धरान धरान कार्यालय प्रमुख प्रभात घिमिरे ९८४२४१५७६४ tourismdharan@gmail.com