Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 श्रष्टा सम्मान कार्यविधि २०७९

श्रष्टा सम्मान कार्यविधि 

2 अनुदान तथा सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९

अनुदान तथा सहायता सम्वन्धी कार्यविधि

3 होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९

होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 

4 होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७
5 होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

प्रदेश नं. १

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.